A cities, towns and villages list and population ranking of Saga Prefecture


There are cities, towns and villages of 29 in Saga Prefecture, and the number is the 39th in the country.

A cities, towns and villages list and population ranking of Saga Prefecture

Cities, towns and villages list.
And population and the number of households
Ranking
Cities, towns and villages name

Population
Number of households
Total
Man
Woman
Saga Prefecture
859400 407174 452226 309659
1 Saga
236137 111533 124604 91703
2 Karatsu
131061 61811 69250 48431
3 Tosu
67796 32569 35227 25584
4 Imari
58068 27775 30293 21933
5 Takeo
51498 24405 27093 17047
6 Ogi
46515 22010 24505 14888
7 Kanzaki
33543 16029 17514 11150
8 KAJIMA City
31664 14876 16788 10558
9 Ureshino
29012 13583 15429 9851
10 Miyaki-cho, Miyaki-gun
26448 12619 13829 9074
11 Shiroishi-cho, Kishima-gun
26254 12271 13983 7665
12 Taku
22098 10353 11745 7862
13 Aritamachi, Nishi-Matsuura-gun
21663 10146 11517 7641
14 Kiyama-cho, Miyaki-gun
17952 8578 9374 6207
15 Yoshinogari-cho, Kanzaki-gun
16203 7860 8343 5759
16 Tara-cho, Fujitsu-gun
10325 4947 5378 3203
17 Kohokumachi, Kishima-gun
9653 4560 5093 3061
18 Kamimine-cho, Miyaki-gun
9367 4493 4874 3143
19 Omachi-cho, Kishima-gun
7593 3502 4091 2957
20 Genkai-cho, Higashi-Matsuura-gun
6550 3254 3296 1942
Ministry of Internal Affairs and Communications (2009 data)